கஷ்டம்

வாழ்க்கையில் கஷ்டம் வருவது நம்மை அழிப்பதற்கு அல்ல நம்மில் மறைந்து இருக்கும் திறமையை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கே

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s